• OBRES PÚBLIQUES (Pla Especial, Pla Parcial, Projectes reparcel.lació, Projectes Urbanització, Modificacions POUM,...)