• URBANISME (Redacció Projecte, documentació obres, carreteres,...)